Christian Magnus Falsen

Christian Magnus FalsenAlder: 4717821830

Navn
Christian Magnus Falsen
Fornavn
Christian Magnus
Etternavn
Falsen
Fødsel 14. september 1782 27
Brors fødselCarl Valentin de Falsen
1787 (Alder 4)
Fars dødEnevold de Falsen
16. november 1808 (Alder 26)
Død 13. januar 1830 (Alder 47)
Delt notat
Født i Oslo, norsk politiker og embetsmann, sønn av Enevol d de Falsen. Cand. jur. 1802 prokurator ved stiftsoverrette n i Akershus, 1808 sorenskriver i Follo, august 1814 amtman n i Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane), 1822 generalpr okurør, 1825 stiftamtmann i Bergen, 1827 høyesterettsjustit uarius. Falsen, som alltid var en glødende patriot, ledet en kort t id i 1808 Bærums frivillige Jægerkorps i felten. Februar 18 14 utarbeidet han sammen med lektor Johan Gunder Adler et u tkast til en konstitusjon som ble lagt til grunn for Grunnl oven av 17. mai samme år. Hvilke deler av utkastet hver enk elt av dem har skrevet, er uklart. Falsen var valgt som rep resentant for Akershus amt på Riksforsamlingen, kom strak s til å innta en ledende stilling og var kraftig talsmann f or selvstendighetspolitikken. Som formann i konstitusjonsko miteen var han en drivende kraft i arbeidet for den nye kon stitusjon. Hans innsats i bearbeidelsen og omarbeidelsen a v de innsendte forslag skaffet ham navnet Grunnlovens far . Juni 1814 sendte Falsen ut et stridsskrift for selvstendi ghetspartiet, meget svenskfiendtlig i sin tendens og rette t mot unionsplanene. Det er mulig at han her gjorde seg ti l talsmann for kongens eget syn. Falsen var nemlig nær ven n av Christian Frederik. August 1814 ble Falsen tilkalt ve d rådslagningene som førte til Moss-konvensjonen, og talt e for fortsatt kamp.Meget skuffet over resultatet lot han s eg samme måned utnevne til amtmann i Nordre Bergenhus amt ( Sogn og Fjordane). Falsen møtte på Stortinget 1815-16 som representant herfra . Han hadde hittil ført en bondevennlig politikk, men kom n å i motsetning til bøndene da han sterkt gikk inn for at ba re bondegutter skulle utskrives til soldater. Hans valg ti l tingmann i 1818 fra Nordre Bergenhus amt ble ikke godkjen t, fordi han ikke bodde i valgkretsen. 1821 ble han valgt s om tingmann for Bergen, og fungerte bl.a. som visepresiden t og president. Men han ble nå etter hvert velvillig overfo r kongen, avvisende overfor bøndene. Han gav etter for Kar l Johans trusler i adelssaken, men loven ble likevel dreve t igjennom. Han skiftet også i løpet av sesjonen mening o m gjeldsoppgjøret med Danmark og foreslo at Norge skulle på ta seg hele gjelden etter konvensjonen av 1819. Falsen bl e nå utsatt for voldsomme angrep. Det Norske Nationalblad f remstilte ham som en holdningsløs overløper som gikk den sv enske kongens ærend. Sterk motstand vakte også en rekke gru nnlovsforslag om representasjonsordningen. Sin tidligere ov erbevisning om bonden som statens grunnvoll oppgav han. Fal sen foreslo at Lagtinget skulle bli et slags overhus, der i ngen bonde skulle ha sete, og at det til Odelstinget bare s kulle velges en bonde fra hvert amt. disse forslag ble enst emmig forkastet på Stortinget 1824. I 1822 lot han seg, ute n innstilling fra den norske regjering, utnevne til general prokurør, en slags kontrollør over administrasjonen i riket . Det stilte ham i sterk motsetning til embetsstanden og fø rte til at hans fullmakt som representant på det overordent lige storting 1822 bare ble godkjent med svakt flertall. Fr a da av var Falsen i virkeligheten politisk en død mann.
MedieobjektChristian Magnus FalsenChristian Magnus Falsen
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 241 × 368 piksler
Filstørrelse: 10 KB
Uthevet bilde: ja